Privacyverklaring

AlpenferienPark Reisach, gevestigd aan Schönboden 1 9633 Reisach Oostenrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Schönboden 1
9633 Reisach
Oostenrijk
+43 4284301
https://www.alpenferienpark.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

AlpenferienPark Reisach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alpenferienpark.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AlpenferienPark Reisach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– AlpenferienPark Reisach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AlpenferienPark Reisach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AlpenferienPark Reisach) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AlpenferienPark Reisach bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AlpenferienPark Reisach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AlpenferienPark Reisach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en trackingdiensten

Wij gebruiken cookies, kleine tekstelementen die worden gebruikt om informatie in webbrowsers op te slaan. Cookies worden herkend bij uw volgende bezoek aan onze website en dragen er in belangrijke mate toe bij dat het laden sneller verloopt en dat u gemakkelijker gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. De door cookies herkende en opgeslagen informatie dient om u te herkennen, maar ook om uw gebruikersgedrag te analyseren. Zij worden opgeslagen op de server van de desbetreffende aanbieder, die zich als opdrachtnemer ertoe heeft verbonden de toepasselijke normen inzake gegevensbescherming na te leven.

Nadat u onze website hebt bezocht, blijven cookies op uw eindapparaat opgeslagen, tenzij u ze van meet af aan weigert of ze actief verwijdert. Het actief uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website voor u verminderen. U kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Bovendien kunt u het doorsturen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de website google.com beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. De plug-in is echter alleen beschikbaar voor bepaalde browserprogramma’s.

Wij gebruiken ook inhoud van derden op onze website om onze aanwezigheid op internet voor u zo informatief en gemakkelijk mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld Google Maps of YouTube. Deze derde partijen ontvangen uw IP-adres om technische redenen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van deze gegevens door de derde aanbieder. In dit verband verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve aanbieders.

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruikersgedrag wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt binnen de Europese Unie vooraf ingekort en dus geanonimiseerd of ten minste gepseudonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Gelieve in dit verband ook kennis te nemen van het privacybeleid van Google, in het bijzonder van de informatie die beschikbaar is onder de volgende twee links:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/en 
https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl 

Wij gebruiken Facebook social plug-ins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door de bedrijven Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Dublin 2, Ierland, en Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94303, VS. Deze plug-ins zijn knoppen die Facebook gebruikt om te meten wie onze website bezoekt. Indien de bezoeker ook als gebruiker bij Facebook is geregistreerd en ingelogd, wordt ook aanvullende informatie door Facebook opgeslagen. Facebook ontvangt uw IP-adres om technische redenen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van deze gegevens door Facebook. In dit verband verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaringen van Facebook, met name de informatie die onder de volgende link beschikbaar is:

https://www.facebook.com/policy.php 

Daar vindt u ook informatie over hoe u Facebook social plug-ins met uw browser kunt blokkeren.

Contact

U kunt te allen tijde kosteloos informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens opvragen. Als betrokkene hebt u ook het recht op herroeping, informatie, wissen, correctie, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, voor zover een wettelijke verplichting tot gegevensbewaring van onze kant zich daar niet tegen verzet.

Gevolgen van herroeping: Verwijdering van uw gegevens of encryptie

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene kunt u contact met ons opnemen via info@alpenferienpark.com, Alpenferienpark Reisach, Schönboden 1, 9633 Reisach. Wij helpen u graag. De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wenen, is de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor klachten.

Overig

Wij hebben organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen, die wij voortdurend evalueren en zo nodig aanpassen, om uw persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken, te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe versie is van toepassing vanaf het moment dat zij op onze website beschikbaar wordt gesteld. De actuele versie van de privacy verklaring is te allen tijde beschikbaar op de website https://alpenferienpark.com/privacy-verklaring/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AlpenferienPark Reisach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alpenferienpark.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AlpenferienPark Reisach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AlpenferienPark Reisach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alpenferienpark.com.